Regulamin serwisu Ofercik.pl z dnia 05.03.2016


Treusted Shops Znak jakości z ochroną kupującego

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta z serwisu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu Ofercik.pl;

4. Ofercik.pl – serwis internetowy dostępny pod Ofercik.pl.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może w szczególności wyszukiwać oferty;
Właścicielem serwisu jest Łukasz Walkowiak os. Bohaterów II Wojny Światowej 47, 61-384 Poznań

5. Towar – subskrypcje w ramach serwisu Ofercik.pl;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Ofercik.pl a Użytkownikiem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Ofercik.pl;

7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu dostępnego pod Ofercik.pl.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach serwisu;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach serwisu;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu.

2.4. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.6.Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie Ofercik.pl.pl i sporządzić jego wydruk.

2.7. Informacje o Towarach podane na stronie Internetowej, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania z Serwisu Ofercik.pl

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Serwisu.

3.4. Ofercik.pl może pozbawić Użytkownia prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Serwisu,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Ofercik.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Ofercik.pl.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Serwisu Ofercik.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Ofercik.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla Ofercik.pl,
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Seriwisu należy wejść na stronę internetową Ofercik.pl, dokonać wyboru subskrypcji, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Użytkownikowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zapłać” – Użytkownik ma możliwość modyfikacji zamówienia. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.3. Wysłanie przez Użytkownika Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Ofercik.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

V. Dostawa

5.1. Subskrypcja jest towarem elektronicznym i jest aktywowana w przeciągu 24h od czasu dokonania płatności.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Subskrypcji podawane są w złotych polskich.

6.2. Użytkownik ma możliwość uiszczenia ceny:
a) płatnością w systemie tpay.pl
b) płatnością w systemie przelewy24.pl

VII. Prawo odstąpienia od umowy

7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy do dnia wygaśnięcia subskrypcji bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie wygaśnięcia subskrypcji.

7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia pocztą elektroniczną na Email pomoc@Ofercik.pl.pl.

7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII. Skutki odstąpienia od umowy

8.1 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu kwotę wyznaczoną na podstawie pozostałych dni subskrypcji.

8.2 Kwota obliczana jest na podstawie wzoru: cena odpowiedniej subskrypcji podzielona przez 30 i pomnożona przez liczbę pozostałych dni subskrypcji.

8.3 Liczba pozostałych dni obliczana jest od dnia wpłynięcia reklamacji do dnia wygaśnięcia subskrypcji.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Ofercik.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.

9.2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ofercik.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu Użytkownik może zgłaszać mailowo pod adres pomoc@Ofercik.pl.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Użytkownik powinien podać swój adres Email, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

9.5. Ofercik.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ofercik.pl a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Ofercik.pl a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Ofercik.pl.

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.